پاپ آپ PDF چاپ نامه الکترونیک

پاپ آپ :

پاپ آپ یکی از مهمترین سازه های نمایشگاهی مورد استفاده در برپایی غرفه های نمایشگاهی ، سمینارها ، جلسات و میتینگ ها

بعد از استند می باشد ، قابلیت برپایی سریع و شکل منحصر به فرد این سازه باعث آن شده که در زمینه سازه های اطلاع رسانی

جایگاه ویژه ای داشته و تقریبا هیچ سازه جای آن را نمی گیرد.

پاپ آپ

پاپ آپ ها از نظر اندازه بر حسب تعداد ماژول ( به هر یک از مربع های سازنده در اشکال بالا یک ماژول می گویند ) به سه دسته

تقسیم می شوند :

 

1 - پاپ آپ 3x4 :  این پاپ آپ داری 12 ماژول بوده (تصویر شماره 1) ، ارتفاع آن 228 سانتی متر و در چاپ آن از 6 لت 68x228

سانتی متری(تصویر 4 یکی از لت ها را روی پاپ آپ نشان می دهد )از جنس پلات لمینت استفاده می گردد ، در نتیجه فایلی که

برای چاپ باید ارسال شود 408x228 سانتی متر باشد .

- قیمت سازه + چاپ + مگنت : 880.000 تومان

- قیمت سازه خالی + مگنت : 550.000 تومان

 

2 - پاپ آپ 3x3 :  این پاپ آپ داری 9 ماژول بوده (تصویر شماره 2) ، ارتفاع آن 228 سانتی متر و در چاپ آن از 5 لت 68x228

سانتی متری(تصویر 4 یکی از لت ها را روی پاپ آپ نشان می دهد )از جنس پلات لمینت استفاده می گردد ، در نتیجه فایلی

که برای چاپ باید ارسال شود 340x228 سانتی متر باشد .

- قیمت سازه + چاپ + مگنت : 740.000 تومان

- قیمت سازه خالی + مگنت : 460.000 تومان

 

3 - پاپ آپ 3x2 :  این پاپ آپ داری 6 ماژول بوده (تصویر شماره 3) ، ارتفاع آن 228 سانتی متر و در چاپ آن از 4 لت 68x228

سانتی متری(تصویر 4 یکی از لت ها را روی پاپ آپ نشان می دهد )از جنس پلات لمینت استفاده می گردد ، در نتیجه فایلی که

برای چاپ باید ارسال شود 272x228 سانتی متر باشد .

- قیمت سازه + چاپ + مگنت : 610.000 تومان

- قیمت سازه خالی + مگنت : 380.000 تومان

 

** قیمت پاپ های فوق بدون هالوژن بوده و در صورت درخواست مبلغ 40.000 تومان به ازاء هر هالوزن اضافه می گردد **