ست اداری PDF چاپ نامه الکترونیک

ست اداری :

چاپ ست اداري يا همان چاپ سربرگ و چاپ پاكت در يك فرم اختصصاصي چاپ افست انجام مي پذيرد .

در اين چاپ تمام اقلام چاپي بر روي يك فرم چاپي و يك گرماژ كاغذ با امكان تنظيم رنگ دلخواه انجام مي

پذيرد و ميتواند شامل : سربرگ A4 , سربرگ A5 , پاكت ملخي(پاكت نامه 23x11) , پاكت A4 و يادداشت

باشد .

 

ست / تيراژ تيراژ 1000 عدد تيراژ 2000 عدد تيراژ 5000 عدد
2 رنگ 4 رنگ 2 رنگ 4 رنگ 2 رنگ 4 رنگ

ست اداري 1

ست اداري 2

ست اداري 3